Over CVAa

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) is sinds 2012 erkend als landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving. Het werkt onder de koepel van het Vlaams Architectuurinstituut en maakt deel uit van de internationale kunstcampus deSingel in Antwerpen. Het CVAa geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap.
Het CVAa staat ten dienste van de brede cultureel-erfgoedgemeenschap die betrokken is bij het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving. Het zet zich in om het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving beter te registreren, te beheren, te onderzoeken en te ontsluiten.

Landelijk expertisecentrum

Samen met nationale en internationale bewaar-, onderzoeks- en onderwijsinstellingen ontwikkelt het CVAa kennis en expertise over het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving in Vlaanderen en verspreidt het deze kennis zo breed mogelijk. Het CVAa vertegenwoordigt ook de sector van architectuur- en vormgevingsarchieven in heel wat overlegorganen.

Samen bouwen aan een collectie

Het CVAa spoort interessant erfgoed op, registreert het, zoekt geschikte bewaarplaatsen, stimuleert een goed beheer van dit erfgoed en onderzoekt en ontsluit het erfgoed samen met partners.

Sensibiliseren

Samen met uiteenlopende partners werkt het CVAa aan het vergroten van het besef van het maatschappelijk belang van het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving. Het zet hiertoe publieksprojecten op touw.

Platformfunctie

Het CVAa fungeert als een platform waar noden en nieuwe ontwikkelingen in het veld aan de orde worden gesteld. Daarnaast neemt het CVAa ook een rol op als aanspreekpunt voor de overheid.

Naar een actuele omgang met de omgeving

We houden de vinger aan de pols van de huidige architectuurpraktijk en koppelen onze erfgoedwerking aan die van het Vlaams Architectuurinstituut, het steunpunt voor hedendaagse architectuur.